Hop til hovedindholdet

Apostolsk Kirke logo

Listen24


Dato og tid

Søndag d. 28. april 2024 kl. 16:00 til torsdag d. 2. maj 2024 kl. 16:00

Sted

Højskolen Acts Academy, Lykkegårdsvej 100, 6000 Kolding Højskolen Acts Academy
Lykkegårdsvej 100
6000 Kolding

Listen24


Arrangementsbeskrivelse

LISTEN24


(English Below.)

Oplev Styrke og vækst i din profetiske tjeneste!

På ”LISTEN24” konferencen vil du modtage undervisning og input fra forskellige profeter, der dagligt lever der kald ud og multiplicerer i hver af deres områder af indflydelse.

Denne uge er sammensat af et mix af undervisning, workshops og paneler. Du vil selvfølgelig også blive aktiveret! Igennem workshops vil vi aktivere det vi har hørt og lært, prøve det af så vi selv kan få erfaring. I panelerne vil du få mulighed for at stille spørgsmål, og lytte til de forskellige repræsentanters synspunkter, deres fejl og deres personlige erfaringer.

Her er de områder som vi gerne vil sætte fokus på for denne konference:

- Forskellige udtryk af den profetiske tjeneste: Esajas, Jeremias, Samuel, Daniel og andre bibelske profeter viser forskellige typer og udtryk af at være profeter. Er der stadig forskellige typer og udtryk af profettjenesten i dag? Hvordan kan vi genkende kernen af det at være profet? Hvilken type profet identificerer du mest dig selv med?

- Hvordan apostle og profeter kan tjene sammen: Bibelen fortæller os at Kirken skal bygges på fundamentet af apostle og profeter! Hvor de arbejder sammen i enhed, er der vækst. Hvordan ser det ud i dag? Hvordan kan apostle og profeter respektere hinanden, og gøre plads til at de hver især gør deres del?

- Udvikl din profetiske tjeneste i og udenfor kirken: Ét er at vi må fokusere på at udruste og træne menigheden til at høre Guds stemme. Det andet er, at vi frimodigt må væres Hans stemme i vores dagligdag og hvor vi færdes og er (familie, arbejdsplads m.m.) og bringe Hans visdom og indsigt ind i situationer vi oplever.

- Lær at bede profetisk og inspireret: Intet sker uden bøn, profeter er også forbedere, vi må positionere os som vægtere på muren og forbedere, der hører og ser hvad Gud har i sinde at gøre, så vi strategiske kan profetere og handle på det vi oplever!

- Skærp din profetiske præcision: I fællesskab vokser vi og kan nå længere, vi har brug for at stå til ansvar overfor andre profeter og tjenester, så vi kan forblive sunde og modne i tjenesten. Vi er alle ét legeme med forskellige funktioner, vi har brug for hinanden.

- Tag ansvar for din tjeneste: Vi modtager ofte profetiske ord, og så venter vi på, at Gud får dem til at ske. Vi må forberede og gøre os selv klar, så de profetiske ord kan blive til noget. Hvad er det næste skridt for dig?

 

Talere:

· Andries Van Heerden, ZA

· Christine Larkin, UK

· Johannes Hansen, DK

· Lars Bo Olesen, DK

· Kate Favre Guldberg, CH

· Heidi Ravn, DK

 

Tider:

Start: Søndag d. 28. april kl. 16.00

Slut: Torsdag d. 2. maj kl. 16.00

 

Andet:

Har du allergier eller andet, som kræver special kost, vil der være en merpris forbundet med det. Du er også meget velkommen til at medbringe din egen kost, som kan forberedes i vores elevkøkken.

Kontakt os endeligt hvis du er i tvivl om noget.


English:

Increase and multiply your prophetic ministry!

At “Listen” Conference you will receive teaching and input from a variety of prophets who are living out daily their prophetic calling and multiplying in their respective spheres of influence. The week will be composed of a mix of teaching, workshops, and panels. You will be activated also! During the workshops we will engage with what we have heard and learned, try it off and gain experience. In the panels you will have the opportunity to ask questions and listen to the different representatives’ views, their mistakes, and personal experiences. Here are the areas in which we want to put special focus on this year:

- Different expressions of prophetic ministry: Isaiah, Jeremiah, Samuel, Daniel, and other Biblical prophets all show different types and expressions of being prophets. Are there still different types and expressions of prophets today? How can we know, then, what a prophet is at the core? What type of prophetic expression do you identify most with?

- How apostles and prophets minister together: The Bible tells us that the Church is to be built on the foundation of apostles and prophets! Where they work together in unity, there is increase. What can it look like today? How can apostles and prophets respect and make room for each other to do their part?

- Multiplying your ministry in and outside Church: One focus on equipping and training the Church to hear God’s voice. The other on boldly being His voice in our daily setting and spheres of influence (family home, workplace etc.) and bringing wisdom and insight into them.

- Learn to pray prophetically and inspired: Nothing happens without prayer, prophets are also intercessors, we need to place ourselves as watchmen and intercessors that hears and see what the Lord want to do, so we strategically can speak and act accordingly!

- Sharpen your accuracy to increase your ministry: In community we grow and can go further, we need to be accountable to other prophets and ministers so we can stay healthy and mature. We are all one body with different functions, needing each other.

- Take responsibility for your ministry: We often receive prophetic words and then wait for God to make them happen. But we need to align and prepare ourselves in order, for the prophetic words to happen. What is the next step for you?Speakers:

Andries Van Heerden ZA

Christine Larkin UK

Johannes Hansen DK

Lars Bo Olesen DK

Kate Guldberg CH

Heidi Ravn DK

Dates:
Start: Sunday 28th of April at 16:00
Finish: Thursday 2nd of May at 16:00

Other:
If you have allergies or other dietary requirements, there will be an additional fee associated with this. You are also welcome to bring your own food, which can be prepared in our student kitchen.

Contact us if you have any questions.

 
 
 

Kontaktinformation til arrangør

Kolding Internationale Højskole
Tlf: +45 75 52 47 99
event@iabc.dk

Kontaktinformation til arrangør

Kolding Internationale Højskole
Tlf: +45 75 52 47 99
event@iabc.dk